تماس با ما

آذربایجان غربی، سلماس، میدان توحید فرمانداری شهرستان سلماس

کد پستی 13111-58817

تلفن: 35248003-044

044-35248004

دورنگار: 35248007-044

پست الکترونیکی  info@salmas-ag.ir