فرمانداران سابق

فرمانداران سابق شهرستان از پیروزی انقلاب تاکنون

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدت ماموریت

 
 

1-

آقای نعمت ا... نوری سمیع

از تاریخ 21/11/57 تا تاریخ 3/6/58

 

2-

آقای قاسم مهرزاد صدقیانی

از تاریخ 3/6/58 تا تاریخ 5/3/61

 

3-

آقای محمود رضا اکبری

از تاریخ 1/3/61 تا تاریخ 3/12/61

 

4-

آقای علیرضا ارسلانلو

از تاریخ 3/12/61 تا تاریخ 26/6/63

 

5-

آقای چنگیز اکبری

از تاریخ 26/6/63 تا تاریخ 18/12/64

 

6-

آقای اسماعیل مسعودی

از تاریخ 18/12/64 تا تاریخ 30/7/66

 

7-

آقای نادر صفرزاده

از تاریخ 19/12/66 تا تاریخ 1/7/71

 

8-

آقای رسول جلایر

از تاریخ 1/7/71 تا تاریخ 6/10/74

 

9-

آقای احمد دلیری

از تاریخ 6/10/74 تا تاریخ 5/11/76

 

10-

آقای غلامعلی عباچی نژاد

از تاریخ 5/11/76 تا تاریخ 23/1/77

 

11-

آقای علیرضا رادفر

از تاریخ 23/3/77 تا تاریخ 10/8/79

 

12-

آقای غلام ابراهیمی

از تاریخ 10/8/79 تا تاریخ 1/8/81

 

13-

آقای ظفر محمدی

از تاریخ 1/8/81 تا تاریخ 14/10/84

 

14-

آقای غلامحسین عماری

15/10/84از تاریخ تا تاریخ 10/11/88

 

15-

آقای بهروز بهروز

از تاریخ 10/11/88 تا تاریخ 3/11/89

 

16-

آقای مرتضی نظری

از تاریخ 3/11/89 تا تاریخ 18/06/93

 

17-

آقای مسعود حاجی‌علیلو

از تاریخ 18/06/93 تا تاریخ 01/06/96

 

18-

آقای مرتضی اصغری

از تاریخ 27/12/96 تا تاریخ 08/05/99

 
19-آقای علی اکبر عسکریاز تاریخ 08/05/99 تا تاریخ 1400/09/16 
20-آقای کاظم غنی زادهاز تاریخ 1400/09/16 تا تاریخ ادامه دارد