برگزاری وبینار و جلسه ساخت وسازهای غیر مجاز

با حضور معاون اموربرنامه ریزی و عمرانی فرمانداری و مسئولین مربوط، وبینار و جلسه ساخت وسازهای غیر مجاز شهرستان سلماس برگزار گردید.