برگزاری وبینار هشتمین جلسه مدیریت بحران شهرستان سلماس

با حضور معاون امور برنامه ریزی و عمرانی فرماندار و مسئولین ذیربط، هشتمین جلسه وبینار مدیریت بحران شهرستان سلماس در فرمانداری سلماس برگزار گردید.