بازدید سرزده فرماندار از شهرداری شهر تازه شهر شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ با حضور فرماندار در شهرداری تازه شهر،ضمن دیدار با شهردار محترم تازه شهراز قسمت های مختلف شهرداری بازدید نمودند و در خصوص پرژه های عمرانی و روند پیشرف کاری گزارش عملکرد دریافت کردند.