از روستا تا آب معدني يك كيلومتر جاده خاكي قرار گرفته ، به گفته اهالي چون پائين تر از آب معدني چاه عميق زده شده است آب معدني حدود 2 سال مي باشد كه خشك شده است .