اين حجاري در 12 كيلومتري سلماس به اروميه در دل كوه صورت گرفته است . اين حجاري مربوط به دوره ساساني مي باشد كه در آن كتيبه اردشير و پسرش سوار بر اسب ديده مي شوند كه در جلوي هر يك از آنها پياده اي ايستاده است . نقوش بر جسته سنگي مربوط به سال 293 – 242 ميلادي متلعق به دوره ساساني مي باشد .