اين كليسا در روستاي ملحم قرار گرفته و بطور كلي ويران شده است. سنگ قبرها داخل كليسا مي باشد . در قسمت روبروي كليسا ساختمان ديگري وجود دارد كه در اين قسمت نيز سنگ قبرهايي از ارامنه ديده مي شود كه در آن نوشته هايي به زبان ارمني و تصاوير و اشكال ديده مي شود. يكي از درهاي اين كليسا قديمي است و نقش و نگارهاي زيادي دارد .