اين دره در روستاي تمر قرار گرفته است . منطقه ايست سر سبز و خوش آب و هوا كه داراي درختان ميوه گوناگون است .كوههاي اطراف و چشمه آب خود جوش زيبايي اين منطقه را دو چندان كرده است . افراد و مسافراني كه از جاده رفت و آمد مي كنند براي استراحت كوتاه و طولاني از اين دره استفاده مي كنند .