دره زولا چاي يكي از زيباترين و قشنگ ترين مناطق شهرستان سلماس به شمار مي آيد . كوهها و مناطق سر سبز و آب رودخانه زيبايي اين منطقه را چند برابر كرده است مردم زيادي در روزهاي تعطيل و سيزده نوروز به اين منطقه مي آيند .