روز خبرنگار روزي است كه شكوفايي و درخشش قلم در پرتو جانبازي خبرنگار ايراني نمود پيدا مي‌كند كه با جانفشاني‌هاي خويش بار ديگر شكوفه‌هاي به بار نشسته آزادي را درجهان بارور كرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ روزخبرنگار، روزي است كه گويي قلم اين مقدس‌ترين عامل سوگند آسماني كه قرآن به آن قسم خورده است -نون و القلم ومايسطرون- بار ديگر به مظهر درخششي تبديل شده كه حكايت‌گر زندگي تابناك رهپوياني مي‌شود كه همواره با قلم پيوندي جاودانه بسته‌اند.
روزخبرنگار، سرود ماندن در ورطه نوشتن،حكايت پابرجايي در دنياي كلمات و واژه‌ها و عامل تابندگي دگرباره انديشه‌هاي انساني است.
روز خبرنگار، روزي است كه با طلوع خورشيد آن فراگرفته‌ايم كه بايد همچنان در عرصه قلم پابرجا باشيم و همچنان با وجود همه دشواري‌ها، سختي‌ها و همه موانع در راه پرتكاپوي روزنامه‌نگاري خود را از اين عرصه مردمي كنار نكشيم

*من مي‌نويسم، پس هستم
براي روزهاي ماندن مي‌توان نوشت و سرود و براي روزهاي رستن و روييدن نه براي روزهايي كه دريا بوي مرداب مي‌دهد و خورشيد از درخشش ستاره‌ها مي نالد. زندگي بوي رستن است و بوي روييدن و خبرنگاري شاخه‌اي از زندگي است كه بال‌هاي بلندي براي پرواز مي‌خواهد اما اين بال‌ها را بسيار ساده و آسان مي‌توان چيد؛ مي‌توان قفس‌هاي بزرگي را براي پروانه‌هاي بال‌سوخته ساخت كه در آن قفس‌ها به تمناي بهاري كه دور و سركش است خود را به در و ديوار قفس بكوبد.
...زندگي براي من زيستن گزارش زندگي است؛ گزارش تصويري از واقعيت‌هاي حيات در قالب يك خبر تشريحي است. خبر و گزارشي كه در سطر سطر روزنامه مي‌رويد.
17 مرداد را روز «خبرنگار» ناميده‌اند به بهانه شهادت آن بزرگمرد، جوانمرد خبرنگار شهيد صارمي در افغانستان پر از خبر و مغموم... خبر رنج كودك افغاني و غروب اندوهبار زن افغاني و گلوله‌هاي باريده بر سر آنان در طول ساليان دراز ديگر مغمومت نمي‌كند زيرا ديگر خبرنگاري نيستي كه همچون شهيد صارمي به آب و آتش بزني تا در بستر خون و آتش براي خوانندگان روزنامه و خبرگزاري‌ات يك سطر از زندگي را بنويسي...‌

*خبرنگار و سوگند به قلمش
در آستانه روز خبرنگار نوشتن از خبرنگار از طرف يك خبرنگار شايد سخت‌ترين كار ممكن باشد دقيقا مانند اينكه يك قاضي بخواهد در مورد خودش حكمي صادر كند.
قلمي كه در مورد هر واقعه و اتفاقي مي‌نويسد و مسئولان را به پاي ميز پاسخگويي به مخاطبان مي‌كشاند.
خبرنگاري كه در مواجهه با اشخاص و حوادث مختلف با موضوع و رويكرد خود سمت و سويي خاص به آن جريان مي‌بخشد.
چه بسيار جريانات مغفولي كه به واسطه پرداختن خبرنگار به آن تبديل به يكي از مهم‌ترين جريانات شده‌اند و چه افراد مشهور و با سابقه‌اي كه قرباني قلم خبرنگار شده‌اند.
بااين حال 17 مرداد روز خبرنگار است و شايد خيلي‌ها ندانند كه اصلا چنين روزي وجود داشته باشد و شايد برخي خبرنگاران هم ندانند كه چرا چنين روزي به نام خبرنگار خوانده مي‌شود.
حتما خيلي‌ها نمي‌دانند كه شهادت خبرنگاري متعهد به دست طالبان مبناي اين نامگذاري است و قبل از اين حادثه دلخراش خبري از روز خبرنگار نبود.
شهادت صارمي در افغانستان شايد مبدا نامگذاري روزي به نام خبرنگار باشد اما بي‌ترديد صارمي‌هاي بسياري هستند و بودند كه خاموش و بي‌صدا فداي راه قلم و خبر شدند.
مسئولان و مديران نيز نگاه‌هاي متفاوتي به جايگاه خبرنگار و خبر دارند و ديدگاه‌هاي متفاوتي در اين زمينه وجود دارد كه موجب مي‌شود تا جايگاه خبرنگار در جامعه ترسيم شود.
نوع ديدگاه و تلقي مسئولان از خبرنگار همواره دغدغه‌اي جدي براي جامعه خبري بوده چرا كه نبود فضايي روشن در اين ميان در درجه اول جامعه و سپس خبرنگار را قرباني مي‌كند.

روز خبرنگار بر خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان سلماس گرامي و فرخنده باد.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان سلماس